Заем за 15 минути!

Пари на заем

Кандидатствайте за заем бързо и лесно

Изберете сума

Използвайте кредитния калкулатор, за да проверите размера на кредита и броя на месечните вноски.

h

изпрати заявка

Попълнете необходимата информация и я изпратете за одобрение, така че заемът да бъде изплатен по вашата сметка.

изпрати заявка

Можете да очаквате пари в банковата си сметка много бързо, ако молбата ви за кредит е била успешна.

Политика за поверителност

Политика за поверителност на КД КАПИТАЛ ЕООД

Кои сме ние?

Ние сме КД Капитал ЕООД с адрес на централно управление на улица „Л. Каравелов“ № 2, Пловдив, България, номер по ДДС съгласно разпоредбите на ЕС: 205391327. Ние участваме в свързването на потенциални клиенти/кандидати с банките, с които си сътрудничим, за да сключим договор за кредит/заем/заем между банката и клиента.

Ние се отнасяме сериозно към обработката на лични данни и се ангажираме да защитаваме Вашите данни и работим в съответствие с Общия регламент на ЕС за защита на данните 2016/679 (ОРЗД). С настоящата Политика искаме да покажем по прозрачен и ясен начин как обработваме лична информация.

Какво означава да обработваме лични данни и чии лични данни обработваме?

Личната информация представлява цялата информация, отнасяща се до физическо лице, чиято самоличност е установена или идентифицирана („респондентът“).

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Ние обработваме личната информация на посетителите на нашия сайт, които са дали съгласие за обработването на лична информация за конкретни цели, както и данните на респондентите, подали заявка или заявка за кредит/заем чрез нашия уебсайт.

Кога и защо обработваме лична информация?

Можем да обработваме Вашата лична информация за целите на директния маркетинг и пазарни проучвания, ако ни предоставите Вашето съгласие.

Когато изпратите заявка или искане за кредит/заем чрез нашия уебсайт, ние обработваме Вашата лична информация от името на банката, към която е препратена заявката или искането, и след това действаме като изпълнител.

Обработката на лични данни на посетители на нашия уебсайт, изпращащи запитване или искане до банка, свързани с получаването на кредит/заем, се извършва с цел сключване на договор и изпълнение на задължения по договора между банката и клиента (респонденти), както и за изпълнение на законовите задължения на банката по отношение на сключения договор — идентификация на клиента. Банка, на която се препращат личните Ви данни с цел сключване на договор, също може да ги обработва с цел преследване на легитимен интерес (възможно съдебно производство и др.).

Когато действаме като субект, обработващ данни, ще бъдете уведомени за обработката на лична информация от обработващата банка.

Правно основание за обработка на данни

Въз основа на Вашето съгласие ние обработваме Вашата лична информация за целите на директния маркетинг и пазарни проучвания. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време (чрез отказване или по електронна поща) и ние ще спрем да обработваме Вашата лична информация.

Когато обработваме данните на лицето, изпращащо заявката или искането за кредит/заем, ние действаме от името на банката партньор и след това личните данни се обработват с цел сключване и изпълнение на договора, изпълнявайки законните задължения на банката и законните интереси на банката. Винаги ще Ви уведомяваме, от чието име събираме данните, за какви цели, както и други подробности относно обработката.

Какви данни обработваме?

За целите на директния маркетинг и пазарни проучвания, ние обработваме информацията на посетителите на нашите уеб страници, необходима ни за връзка (име и фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер).

Когато действаме като субект, обработващ данни и събираме информация от името на банката, ние събираме лична информация от посетители на нашите уебсайтове, които изпращат заявление или искане за кредит/заем. Количеството обработени данни зависи от инструкциите, получени от банката, за която се обработват данните.

При подаване на заявка или искане заявителят трябва да попълни лична информация за идентификация (име, фамилия, пол, дата и място на раждане и т.н.), информация за контакт (адрес, телефон, адрес на електронна поща и т.н.), информация за банковата сметка. За да потвърдим самоличността, можем да поискаме от заявителя да направи снимка заедно с личната си карта.

Банката, в която се кандидатства за кредит/заем, може да поиска допълнителна информация или заявителят да предостави допълнителни документи.

Ако е задължително наличието на договорна гаранция за плащане по договора с банката, от кандидата може също така да се изисква да представи удостоверение за договорената гаранция, а данните на заявителя се споделят с доставчика на гаранция, за да получи гаранцията. С Вашето изрично съгласие, Вашата информация за контакт (адрес на електронна поща, телефонен номер) може да бъде споделена с доставчиците на гаранционно обслужване с цел предлагане на техните продукти и услуги чрез директен маркетинг.

Бисквитки

„Бисквитката“ представлява текстов файл, изпратен от уебсайт и съхраняван на потребителско устройство. Уебсайтът няма достъп до други файлове на устройството на потребителя. Съдържанието на бисквитките не позволява идентифициране на потребителите.

На нашия уебсайт използваме бисквитки, за да създадем статистически данни, използвани за оптимизиране и промяна на услугата, която предоставяме, за да се приспособим по-добре към нуждите на потребителите, да поддържаме сесия на уебсайта, да оптимизираме инструментите, използвани на уебсайта (например калкулатори).

За повече информация относно използването на бисквитки, моля, прочетете нашата Политика относно използването на бисквитки.

Как събираме лични данни?

Ние събираме лични данни директно от субекта на данните, който попълва онлайн формуляра на нашия уебсайт.

Защита на данните

Ние обработваме данни по начин, който гарантира сигурността и поверителността на данните и дава възможност за защита на данните, намаляване на обема на данни, спазване на принципите относно обхвата на обработка, периода на съхранение и достъпността на данните.

Приложихме различни технически, организационни и електронни мерки за защита на данните от загуба, злоупотреба, неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Прехвърляне и споделяне на данни

Можем да споделяме информацията, която обработваме като субект, обработващ данни, с нашите сътрудници, които ни предоставят услуги (напр. услуги за поддръжка на информационната система), доколкото достъпът до лична информация е необходим за целите на предоставянето на услуги. Ние не прехвърляме лични данни в държави извън ЕС или ЕИП, освен ако няма законно основание за това, включително на получател в държава, за която се счита, че може да гарантира достатъчно ниво на защита в съответствие с ОРЗД или въз основа на инструмент, който обхваща изисквания на ЕС за прехвърляне на лични данни извън Съюза.

Когато обработваме данни в качеството на субект, обработващ данни, ги предаваме на банката, от името на която събираме лични данни в качеството на субект, обработващ данни. Банките могат допълнително да споделят данни в съответствие с вътрешните си политики. Винаги ще Ви уведомяваме при изпращане на заявка или искане чрез нашия уебсайт, относно това от чие име обработваме данни и подробности за обработката. Също така, за да реализираме гаранцията, свързана с договора с банката, можем да предадем Вашата информация на предоставящия гаранцията.

Колко дълго съхраняваме данните?

Съхраняваме данни, които обработваме, на привилегирована основа, докато привилегията не бъде оттеглена.

Ние съхраняваме данните, които обработваме от името на банката, с която си сътрудничим за период, който се определя от банката като ръководител на обработката.

Какви са Вашите права във връзка с обработката на личните Ви данни?

В съответствие с ОРЗД, имате следните права във връзка с личните Ви данни:

  1. право да бъдете информирани за обработката на лични данни.
  2. право на достъп до данни — да бъдете информирани дали Вашите данни се обработват или не и да имате достъп до тях, ако съществува обработка.
  3. право на корекция — ако информацията, която обработваме за Вас, е неточна или непълна или искате да я промените, имате право да поискате корекция на същата или да допълвате непълна лична информация.
  4. право на изтриване („право да бъдете забравени“) — ако сте оттеглили съгласието си за обработка на лични данни, ако личните Ви данни се обработват незаконно или ако Вашите данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или по всякакъв начин обработвани.
  5. право на ограничение относно обработка — например, ако сте възразили срещу обработването на данните, ако имате съмнения относно точността на обработваните лични данни или законността на тяхната обработка, но не искате данните да бъдат изтрити или ако те все още са необходими за изпълнение на законовите изисквания.
  6. право на преносимост на данните — Ако обработката се извършва с автоматизирани средства, можете да поискате директно прехвърляне на личните Ви данни на друг субект, обработващ данни, ако това е технически възможно.
  7. право на възражение и оплакване

Ако смятате, че Вашите права са нарушени, имате право да подадете жалба до:

  • [email protected]
  • Камисията за защита на личните данни www.cpdp.bg, адрес на електронна поща: [email protected], адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №. 2, София, България.

Ако желаете да упражните някакво право във връзка с обработката на лични данни, когато обработваме Вашите данни от името на банка, ако отправите искане към нас, ще препратим същото на банката като ръководител на обработката. Ние ще Ви уведомим преди обработката на личната информация за данните за контакт на ръководителя на обработката.

Какво се случва в случай, че не желаете Вашата лична информация да се обработва?

Ако обработването се основава на съгласие, ако не желаете да предоставите съгласието си, ние няма да обработваме Вашите лични данни и ако оттеглите вече даденото съгласие, ще преустановим обработката на Вашите данни.

В случаите, когато обработваме данни от името на банка, обработката на данни се извършва за сключване и изпълнение на договор с банката, така че ако не искате Вашите лични данни да се обработват, няма да можете да сключите договор с банката.

Промени в политиката за поверителност на личните данни

Ние си запазваме правото да променяме нашата Политика за поверителност на личните данни, като актуалната Политика за поверителност винаги ще бъде публикувана на нашия уебсайт.

За контакти

Ако имате въпроси относно обработката на личната Ви информация, моля, свържете се с нас на: [email protected]

Пари на Заем: Вашият Бърз и Лесен Път към Финансова Сигурност!

Нашите заеми ви дават възможност да управлявате своите финанси по вашия начин. Никакви стресове, само свобода и удоволствие от живота!. Не изгубяйте време в чакалнята на банката! Нашите заеми са само на едно натискане на бутон далече. Получете парите си бързо и лесно, без да излизате от дома!

Съобщения от доволни клиенти

"Благодаря ви за бързото реагиране и професионализма! Получих нужните пари много бързо и без проблеми. Ще се върна при вас отново!"

- Мария -

Искам да благодаря на екипа ви за бързата и ефективна услуга. Без вас, не бих успял да покрия моите финансови нужди. Препоръчвам ви на всички!"

- Петър -

"Вашият процес на заемане е толкова лесен и бърз! Получих парите, които ми бяха нужни, и съм много доволен от вашето обслужване. Благодаря ви!"

- Иван -